Programkommentar till ¨Elegische fragmente¨ (1991).

Texten till ¨Elegische Fragmente¨ är utdrag ur den första av Rainer
Maria Rilkes Duinoelegier. Verket är utformat som en solokantat för
mezzosopran, piano och bandstämma (CD) i fyra satser
som framförs i direkt följd efter varann.
De fyra satserna återspeglar tillsammans med de utvalda
textfragmenten, de olika stämningslägen som kännetecknar den första
Duinoelegien i dess helhet. Den första satsen är komponerad för mezzosopran
och piano emedan bandstämman ackompanjerar solostämman i de
två följande satserna. Verket avslutas i en epilogliknande fjärde sats där
pianot återigen beledsagar vokalstämman.
¨Elegische Fragmente¨ komponerades 1991 på uppdrag av NOMUS för
Hilde Torgersen och Kenneth Karlsson.