Concerto Grosso I
f. saxofonkvartett och orkester
I Concerto grosso I har jag med dess rytmiska som lyriskt espressiva musik,
sökt skapa ett tonspråk bortom kriterier för såväl nutida som traditionell
musik, inom ramen för en tresatsig konsertform.
Den första satsens dramatik med dess höga melodiska linjer ovanför
solostämmornas särpräglade rytmik, kontrasterar mot den andra långsamma
satsens lyriska nattstämmning. Ett rondo vars långsamma ritornelltema, omges
av snabbare rytmiska mellanspel. Den tredje satsen som tar vid efter den
andra satsen sista ackord är en passacaglia - en musikalisk variationsform
över ett tema i basstämmorna.
Verket beställdes av Svenska Rikskonserter 1995 inför 25-årsjubileumet av
Musik på Slottet.